Informujemy że w dniach 1 -2 czerwca (sobota-niedziela) KOLEJ KRZESEŁKOWA będzie czynna w godz. 13:00-16:00

Zawody “Kiczera Biega IV”

Regulamin zawodów w biegach narciarskich –                                 – Kiczera Biega IV

  1. Cel:
 • popularyzacja biegów narciarskich
 • promocja regionu Beskidu Niskiego, Zagłębia Ambitnej Turystyki i Puław Górnych
 • propagowanie ambitnej turystyki
  1. Organizator:

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka”

(właściciel Ośrodka Sportów Zimowych Kiczeraski)

Puławy 16

38-480 Rymanów

Tel. 13 43 59 001

info@kiczeraski.pl

Współorganizatorzy:

 • Kortoja
 • Medical Ski Team
 • Pomiary Czasu
 • Rowery Madej 
 • Narty Dzieciom
 • Zagłębie Ambitnej Turystyki
   1. Sponsorzy:
  • Jaś Wędrowniczek
  • Rowery Madej
  • Restauracja Rosołek
  • Hotel Amelia
  • Willa Zofia
  • Agroturystyka Na Jamie

4. Patronat medialny:

 • Telewizja Rzeszów
 • Radio Rzeszów planowane
 • Nowe Podkarpacie
  1. Termin i miejsce:

IV Bieg Narciarski – Kiczera Biega odbędzie się 9 lutego 2019 roku (sobota) w Puławach Górnych k/Rymanowa. Wszystkie biegi odbywają się techniką klasyczną (CT) start interwałowy, z zastrzeżeniem, że Organizator może zarządzić start wspólny w najmłodszych kategoriach dziecięcych.

  1. Program Imprezy:

09:00-10:30 Wydawanie numerów startowych (w budynku restauracji Amadeus)

11:00 Rozpoczęcie Biegu – Kiczera Biega

przed 15:00 Zakończenie zawodów i rozdanie nagród

  1. Uczestnictwo:

– udział może wziąć każdy chętny, na własną odpowiedzialność

– Organizator nie ubezpiecza NW zawodników i sugeruje ubezpieczenie się we własnym zakresie

– osoby nieletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w zawodach lub zgłosić się z prawnym opiekunem do Biura Zawodów w dniu zawodów.

Opłata startowa – 40 zł, w dniu zawodów 60 zł (dzieci i młodzież do 18 lat – 20 zł, w dniu zawodów – 30 zł)

Wpisowe płatne gotówką przy rejestracji w kasie w dniu wydawania numerów startowych tylko i wyłącznie po wcześniejszej rejestracji online.

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów. Limit czasu w biegu – 2 godziny

Biorąc udział w zawodach akceptują Państwo poniższą klauzulę:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z prowadzeniem i organizacją zawodów, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję
do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa
i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na
karcie zgłoszeniowej (karta zgłoszeniowa znajduje się na końcu regulaminu). Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio
i telewizję. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 i późniejszymi).

8. Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny. UWAGA: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od organizatora drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla każdej kategorii wiekowej bez względu na liczbę uczestników.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają określony dla danej kategorii dystans.

Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numery startowe wydane w biurze zawodów. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.

 1. Dystanse i kategorie wiekowe:

·         Chłopcy (2011 i młodsi) – dystans 0,5 km

·         Dziewczynki (2011 i młodsze) – dystans 0,5 km

·         Junior/ki F (2009 – 2010) – dystans 1 km

·         Junior/ki E (2007 – 2008) – dystans 1,5 km

·         Junior/ki D (2005 – 2006) – dystans 2 km

·         Junior/ki C (2003 – 2004) – dystans 3 km

·         Junior/ki B (2001 – 2002) – dystans 3 km

Open kobiety (2000 i starsze) – dystans 5 km – do 39 roku życia włącznie

Open mężczyźni (2000 i starsi) – dystans 10 km – do 39 roku życia włącznie

40 plus, 50 plus, 60 plus, 70 plus tak mężczyźni jak i kobiety – dystanse 5 km dla kobiet i 10 km dla mężczyzn.

UWAGA! W przypadku złych warunków pogodowych/śniegowych trasa oraz dystans może ulec zmianie.

9. Zasady ustalania kolejności miejsc na mecie:

Wygrywa zawodnik, któremu zmierzono najkrótszy czas a w wypadku równych czasów zawodnicy, którym zmierzono ten sam czas są klasyfikowani na tym samym miejscu.

10. Zasady klasyfikacji końcowej:

O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje: w wypadku juniorów – rok urodzenia a w pozostałych – wiek zawodnika w dniu odbycia zawodów.

  1. Nagrody:
 • Nagrody rzeczowe
 • Upominki
 • Medale pamiątkowe

               – Dyplomy

  1. Postanowienia końcowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach
na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w czasie zawodów oraz za zniszczony sprzęt w trakcie trwania zawodów. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu oraz miejsca gdzie będą odbywały się zawody oraz poczęstunek
i szczególną troskę o środowisko naturalne.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad fair play.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów w dzień zawodów oraz na stronie: www.kiczeraski.pl lub pod numerem tel. 13 43 59 001

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji spraw nie ujętych w powyższym regulaminie.

Zawodnicy dokonując zgłoszenie potwierdzają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach narciarskich, dokonali stosownych ubezpieczeń a także przyjmują do wiadomości, że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwościami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych i psychicznych.

24.06.2024

Ośrodek narciarski

ZAMKNIĘTE

Restauracja

12:30 – 19:00