Warunki pogodowe

 

Ośrodek narciarski 

9:00-21:00

Restauracja

9:00-21:00

 

 

  

Data ostatniej aktualizacji:

26.01.2022 godz. 8:30
   
Droga dojazdowa:-
Pogoda: pochmurno
Temp: -3°C
Wiatr: brak    Opady: brak  

Zobacz warunki na stoku

Widok na stok

Snowpark

OTWARTY

Losowe zdjęcie (galeria)

 
zima_16 g

Film promujący

Znajdziesz nas na FaceBooku

Regulaminy

Regulamin korzystania z karnetów*:

1. Karnet wyjazdowy lub czasowy (karta magnetyczna lub karnet papierowy) upoważnia do korzystania z krzesełkowej kolei linowej lub wyciągów narciarskich (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – koleją i wyciągami) na Ośrodku KiczeraSki.
2. Karnet wyjazdowy oraz czasowy działają w godzinach otwarcia koleji linowej oraz wyciągów narciarskich.
3. Wejście na teren Ośrodka KiczeraSki, a także posługiwanie się karnetem jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie Ośrodka KiczeraSki i akceptacją ich postanowień.
4. Karnet czasowy upoważnia do korzystania tylko z kolei linowej i wyciągu talerzykowego.
5. Nie zwraca się kaucji za uszkodzoną kartę magnetyczną.
6. Należność za niewykorzystane wyjazdy i karty czasowe zwracana jest w przypadku postoju wyciągu i kolei powyżej 1 godziny. O zwrot można się ubiegać tylko i wyłącznie w dzień postoju kolei i wyciągu po okazaniu paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup karnetów.  Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do całkowitego lub częściowego zwrotu należności za karnet.
7. Karnet „ulgowy” przysługuje dzieciom do lat 15 i seniorom powyżej 60 lat. W rozumieniu „normalny” dotyczy przedziału wiekowego od 16 do 60 lat.
8. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu imiennego w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji i personalizacji karty. Karnet imienny jest aktywowany każdorazowo w dniu korzystania z Ośrodka KiczeraSki.
9. Kaucja za kartę magnetyczną wynosi 10 PLN. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
10. Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
11. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
12. Karnety wyjazdowe są ważne przez cały okres sezonu narciarskiego w danym roku.
13. Faktury VAT, za nabyte uprawnienia do przejazdów kolejami i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasie umiejscowionej obok stacji dolnej kolei linowej.
14. W kasach można płacić kartami płatniczymi.


Regulamin kuponów na karnety, wygranych karnetów*:

1. Kupony na karnety wygrane karnety mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na
Ośrodku KiczeraSki.
2. Posiadacz Kuponu, wygranego karnetu (t.j. osoba, która przedstawi Kupon w kasie wyciągu w celu jego realizacji), może dokonać realizacji tegoż to Kuponu jednorazowo.
3. Każdy Kupon opatrzony jest w prawej części hologramem ze znakiem słowno-graficznym www.kiczeraski.pl lub firmową pieczęcią na kuponie.
4. Kupon, wygrany karnet nie stanowią emisji jakiegokolwiek środka płatniczego.
5. Ważność Kuponu określona jest w jego dolnej części.
6. Po upływie daty ważności Kupon nie może być realizowany.
7. Posiadaczowi Kuponu, wygranego karnetu nie przysługuje żadna rekompensata za Kupon, karnet,który utracił swoją ważność wskutek upływu terminu wskazanego w punkcie nr 5 niniejszego regulaminu.
8. Kupon, karnet nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kuponu, karnet, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość wybranej usługi.
9. Kupon, wygrany karnet może być zrealizowany jednorazowo.
10. Kupon 5 przejazdowy równa się 5 wyjazdom wyciągiem krzesełkowym, lub 10 wyjazdom wyciągiem talerzykowym. Kupon 10 przejazdowy  równa się 10 wyjazdom wyciągiem krzesełkowym, lub 10 talerzykowym.
11. Jeśli wartość karnetu jest wyższa od wartości Kuponu, posiadacz Kuponu jest zobowiązany dopłacić różnicę.
12. Fakt realizacji Kuponu , wygranego karnetu zostaje potwierdzony poprzez zwrot kuponu w kasie wyciągu KiczeraSki, lub po okazaniu dowodu tożsamości.
13 . W wypadku utraty, uszkodzenia lub kradzieży Kuponu poszkodowanemu nie przysługują wobec KiczeraSki żadne roszczenia.
14. Posiadacz Kuponu, wygranego karnetu poprzez realizację Kuponu, karnetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
15. Organizator rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionej reklamacji w terminie do 31 dni od chwili jej otrzymania. Wszelkie roszczenie posiadacza Kuponu. wygranego karnetu z tytułu ich realizacji nie mogą przekroczyć łącznie sumy wartości nominalnej Kuponów, wygranych karnetów stanowiących podstawę roszczenia.
16. Kupon, wygrany karnet nie może być łączony z innymi promocjami organizowanymi przez wyciąg KiczeraSki.
17. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez szkody dla praw nabytych posiadaczy Kuponów.
18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012r.

Regulamin Szkoły Narciarskiej i snowboardowej*:

1. Klienci szkoły narciarskiej i snowboardowej korzystają z wyciągów Ośrodka KiczeraSki.
2. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi Ośrodka KiczeraSki.
3. Lekcja z klientem/-ami trwa 55 minut.
4. Rezerwacji lekcji można dokonywać w biurze szkółki, która znajduje się na małym wyciągu tzw. „babylift”.
5. Należność za lekcję należy uregulowywać 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia w biurze szkółki lub u instruktora.
6. Klienci spotykają się z instruktorem przed biurem szkółki.
7. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
8. Szkoła narciarska i snowboardowa nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
9. Klienci poniżej 16 roku życia mają ustawowo obowiązek posiadania kasku. Szkoła ma prawo odmówić szklenia w przypadku braku kasku.
11. Informujemy, że teren snowparku jest miejscem traktowanym jako teren poza trasą. Klienci, którzy chcą, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie odpowiednich oświadczeń w biurze szkoły narciarskiej.
12. Klient powinien zakupić karnet wyjazdowy na poszczególny wyciąg, który nie jest wliczony w cenę za lekcję.

Regulamin korzystania ze ścieżek rowerowych, tras zjazdowych DH*

Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne „Przełom Wisłoka” organizatorzy oraz właściciele gruntu, gdzie przebiegają ścieżki rowerowe, trasy zjazdowe DH, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, względem uczestników, za jakiekolwiek szkody powstałe przed, w trakcie czy po zjazdach,  a także za zderzenia, kolizje, uszkodzony sprzęt na trasie zjazdu. BTT „Przełom Wisłoka”, właściciele gruntu oraz organizatorzy, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione i zniszczone podczas zjazdów. Uczestnicy korzystający z wyciągu krzesełkowego wyjeżdżają z rowerem na własna odpowiedzialność oraz biorą udział w zjazdach także na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy tras zobowiązani są do przestrzegania regulaminu użytkowania kolei jak i poleceń służb porządkowych. Zobowiązują się zachowywać zgodnie z zasadami współżycia społecznego, z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej i zachowaniem zasad fair play.
Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązani są do przedstawienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów, zgoda musi być wyrażona na piśmie.
Uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do BTT „Przełom Wisłoka”, właścicieli gruntów oraz organizatorów, za doznane szkody, uszkodzenia ciała lub sprzętu podczas zjazdu.
Jednocześnie BTT „Przełom Wisłoka”, właściciele gruntów, jak i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć w ramach środków masowego przekazu w formie nieodpłatnej. Czynności te nie będą stanowiły naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997r.
Nieznajomość niniejszego regulaminu, w związku z powszechnym dostępem, nie może być uznana jako powód do jakichkolwiek roszczeń. Dokonując zakupu karnetu automatycznie wyraża się zgodę na akceptację niniejszego regulaminu.
Zabrania się wjazdu na trasy bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, to jest: kaski, ochraniacze – kończyn górnych, dolnych kręgosłupa, klatki piersiowej itp.
Organizator nie zapewnia podstawowej pomocy medycznej w czasie trwania zjazdu oraz tuż po nim.
Organizator, BTT”Przełom Wisłoka” oraz właściciele gruntów zastrzegają sobie prawo do zmian warunków regulaminu, jego postanowień,  cen za przejazdy, a także zastrzega sobie prawo do odwołania zjazdu z powodu siły wyższej.

 *-Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszych regulaminów.